Z dnia 09.01.2023r

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert na poniższe zapytanie ofertowe nr NR 1/Re_Open/2023 dotyczące dostawy środków trwałych w ramach realizowanego projektu „Dywersyfikacja oferty i rozpoczęcie eksportu na nowy rynek geograficzny dzięki inwestycji w środki trwałe w przedsiębiorstwie PRACTIC, celem zmniejszenia negatywnych skutków brexit” wybranego do dofinansowania w ramach: Program Re_Open UK, Program operacyjny PBAR.00.00.00 Pobrexitowa rezerwa Dostosowawcza, oś priorytetowa PBAR.02.00.00 Przedsiębiorcy, działanie PBAR.02.01.00 Działania mające na celu wsparcie przedsiębiorstw prywatnych i publicznych, w szczególności MŚP, osób samozatrudnionych, lokalnych społeczności i organizacji, które zostały niekorzystnie dotknięte skutkami wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Ogłoszenie wyników przetargu z dnia 20.02.2023r.    

     Załącznik nr 3